Parana Flow Productions Logo

Webdesign Bureau

Paraná Flow Productions

Webdesign vanuit Hoofddorp

Over Paraná Flow Productions

GoGowithwiththetheParanáParanáFlow.Flow.NetNetalsalsbijbijdedeParanáParanárivierrivierstruggelenstruggelenweweallemaalallemaalweleensweleensomomonsonsdoeldoeltetebereiken.bereiken.MaarMaarmetmeteeneendosisdosisdoorzettingsvermogendoorzettingsvermogenenenwilskrachtwilskrachtlopenlopendedemeestemeesteavonturenavonturenmeestalmeestalgoedgoedaf.af.

BijBijParanáParanáFlowFlowProductionsProductionshoudenhoudenweweervanervanomomprojectenprojectentetecreëren.creëren.WaarbijWaarbijdedebezoekersbezoekerskunnenkunnengenietengenietenvanvaneeneenmooiemooiemixmixtussentussennieuwenieuwedingendingenleren,leren,humorhumorenengeïnspireerdgeïnspireerdrakenrakendoordoorgepassioneerdegepassioneerdeverhalen.verhalen.

DaarnaastDaarnaastmakenmakenweweookookmetmetveelveelpassiepassieprojectenprojectenopopaanvraag.aanvraag.HebHebjijjijeeneenbriljantbriljantideeideevoorvoorjouwjouweigeneigenwebsite,website,maarmaarweetweetjejenognognietnietgoedgoedhoehoejejejouwjouwideeideetottotlevenlevenwiltwiltbrengen.brengen.NeemNeemdandangerustgerustcontactcontactmetmetonsonsopopenenwellichtwellichtkunnenkunnenwewedandansamensamenjouwjouwdroomprojectdroomprojectlatenlatenschitteren.schitteren.

OnzeOnzeultiemeultiememissiemissieisisomomdedeParanáParanárivierrivierweerweertetelatenlatenvoortvloeienvoortvloeienalsalsininzijnzijngoudengoudenjaren.jaren.HopelijkHopelijkkunnenkunnenwewesamensamenmetmetjoujoudaardaarookookeeneensteentjesteentjeaanaanbijdragen.bijdragen.

Parana Flow Productions Logo

Het verhaal achter Paraná Flow Productions

HetHetwaswaseeneenstralendestralendezomerdagzomerdaginindedezomerzomervanvan2005.2005.IkIkwaswassamensamenmetmet33vriendenvriendenopopdedeterugreisterugreisvanvaneeneenfascinerendefascinerendevakantievakantieininHongarije.Hongarije.AlsAlsechteechtestudentenstudentengingengingenweweterugterugmetmeteeneenEuropeseEuropesebus.bus.DieDieonsonsvanuitvanuitBudapestBudapestweerweerterugterugnaarnaarAmsterdamAmsterdamzouzouleiden.leiden.

AangezienAangezienjejeookookalsalstienertienercomfortabelcomfortabelinindedebusbuswiltwiltzitten.zitten.HadHadikikeeneenvoetbalshirtjevoetbalshirtjevanvanBarcelonaBarcelonaaangetrokken,aangetrokken,bedruktbedruktmetmetdedevoetballervoetballerEto'o.Eto'o.DezeDezehadhadikikininhethetvoorjaarvoorjaartijdenstijdenseeneenwerkweekwerkweekininBarcelonaBarcelonavanvanmijnmijntoenmaligetoenmaligeschoolschoolaangeschaft.aangeschaft.

OutOutofofthetheBlueBluehoordehoordeikikopeensopeenseeneenmannelijkemannelijkeVlaamseVlaamsestemstem“Waarom“WaaromEto'o”Eto'o”zeggen?zeggen?VerrastVerrastkeekkeekikikomomenenzagzagikiktweetweeBelgenBelgennaastnaastelkaarelkaarzitten.zitten.AangezienAangezienEto'oEto'odestijdsdestijdssindssindsjarenjarenweerweereeneensuccesvollesuccesvollespitsspitsbijbijBarcelonaBarcelonawas,was,hadhadikikmetmettrotstrotshethetshirtjeshirtjeaangeschaft.aangeschaft.DaarnaastDaarnaastwildewildeikikookooknietnietnetnetalsals90%90%vanvandedeandereanderemensenmensenininhethetshirtshirtvanvanRonaldinhoRonaldinhorondlopen.rondlopen.

“Omdat“OmdatEto'oEto'oopopditditmomentmomentdedebestebestespitsspitsvanvanBarcelonaBarcelonais”is”antwoordeantwoordeik.ik.DeDeBelgenBelgenkekenkekenenigszinsenigszinsteleurgesteld.teleurgesteld.“Wie“WieisisdedekoningkoningvanvanFCFCBarcelona”Barcelona”vroegvroegdedeandereandereBelg.Belg.IkIkdachtdachtbijbijmijzelf,mijzelf,hijhijzalzalwelwelRonaldinhoRonaldinhobedoelen,bedoelen,dedemeestmeestpopulairepopulairevoetballervoetballervanvanheelheelEuropaEuropaopopdatdatmoment.moment.“Ronaldinho?”“Ronaldinho?”antwoordeantwoordeik.ik.DeDeBelgenBelgenkekenkekenverbaast.verbaast.“Nee,“Nee,dedeKoningKoningvanvanFCFCBarcelonaBarcelonabedoelenbedoelenwe,we,wiewieisisdat?”dat?”zeidenzeidenze.ze.WieWieisisereropopditditmomentmomentnounoubeterbeterdandanRonaldinhoRonaldinhoenenEto'o,Eto'o,dachtdachtikikbijbijmijzelf.mijzelf.“Puyol?”,“Puyol?”,“Deco?”“Deco?”enen“Iniesta?”“Iniesta?”zeizeiikikalsalskansrijkekansrijkepogingen.pogingen.MaarMaarkeerkeeropopkeerkeerzeidenzeidendedeBelgenBelgen“nee”.“nee”.

“Wie“WieisisdandanwelweldedeKoningKoningvanvanFCFCBarcelona”Barcelona”vroegvroegikikaanaandedeBelgen.Belgen.“Koning“KoningLeo”Leo”antwoordeantwoordeze.ze.“Lionel“LionelMessi?”Messi?”reageerdereageerdeikikverbaast.verbaast.“Hij“Hijheeftheeftnognoggeengeeneenseens1010wedstrijdenwedstrijdenvoorvoorBarcelonaBarcelonagespeeld”gespeeld”zeizeiik.ik.ZelfZelfhadhadikikwelwelalaleeneenaantalaantalvoetbaldocumentairesvoetbaldocumentairesgeziengezienoveroverMessiMessienendatdathijhijeeneengrootgrootArgentijnsArgentijnstalenttalentwas.was.MaarMaardatdatsoortsoortverhalenverhalenhoordehoordejejewelweloverovermeermeerspelersspelersdestijds.destijds.

“Ja,“Ja,LionelLionelMessiMessiinderdaad.inderdaad.HijHijgaatgaatBarcelonaBarcelonadedekomendekomendejarenjarenalsalsechteechtekoningkoningdedeeneenenanadedeandereandereprijsprijsbezorgen.bezorgen.DaarnaastDaarnaastzalzalhijhijookookmeerderemeerderemalenmalendedeGoudenGoudenBalBalgaangaanwinnen.”winnen.”zeizeidedeBelgBelgmetmetvollevolleovertuiging.overtuiging.AlsofAlsofhethetalaleeneenfeitfeitwas.was.

DeDemotormotorvanvandedebusbusstarttestartteenenikikenenmijnmijnvriendenvriendenkekenkekenelkaarelkaarenigszinsenigszinsgechoqueerdgechoqueerdaan.aan.Messi,Messi,paspasnetnetbijbijdedeselectie.selectie.HijHijgaatgaatmeerderemeerderemalenmalendedeGoudenGoudenBalBalwinnen?winnen?DatDatwaswaszeldenzeldenvoorgekomenvoorgekomeneneneeneenArgentijnArgentijnhadhadzelfszelfsnognognooitnooiteeneenGoudenGoudenBalBalgewonnen.gewonnen.HetHetzalzalwel,wel,dachtendachtenwewebijbijonszelf.onszelf.

HetHetduurdeduurdenietnietlanglangofofwewezagenzagenLionelLionelMessiMessidedehelehelewereldwereldverbazen,verbazen,opop22BelgenBelgenna.na.MetMetdedeeneenenanadedeandereanderewonderbaarlijkewonderbaarlijkeactie.actie.HijHijverzameldeverzameldegoalgoalnanagoalgoalenenprijsprijsnanaprijsprijsaaneenaaneenopopzijnzijnpalmares.palmares.TopscorerTopscorerallerallertijdentijdenvanvanFCFCBarcelonaBarcelonaeneninmiddelsinmiddelsalweeralweer8-voudig8-voudigwinnaarwinnaarvanvandedeGoudenGoudenBal.Bal.“Die“Die22BelgenBelgenhaddenhaddenhethettochtochverdomdverdomdgoedgoedgeziengeziendestijds”destijds”zeizeiikiktelkenstelkenstegentegenmijnmijnvrienden,vrienden,nanaalweeralweereeneenwereldactiewereldactievanvanKoningKoningLeo.Leo.

Jeroen van t Hart

Jeroen van 't Hart

Eigenaar Paraná Flow Productions